Beleidsplan

Doelstelling

  1. Het aanbieden van hulpmiddelen, welke niet uit het reguliere budget van een  een ziekenhuis of zorginstelling kunnen worden aangeschaft. Deze hulpmiddelen moeten ten goede komen aan patiënten/bewoners om tijdens hun opname hun verblijf te veraangenamen ;

  2. Het organiseren van een zgn. 'Heldendag' voor zorgmedewerkers.

Werkzaamheden

Het bestuur van de Stichting vergadert maandelijks of vaker indien gewenst. In de vergadering wordt een ziekenhuis of zorginstelling geselecteerd. Afdelingen van de geselecteerde instelling worden uitgenodigd om ideeën in te brengen die bijdragen aan verbetering van de omstandigheden van de patiënten gedurende hun verblijf. Hierbij kan het bijv. gaan om verbetering van een dagverblijf of om het verstrekken van hulpmiddelen die voor afleiding zorgen bij bijv. nierdialyse. Het bestuur wordt in de selectieprocedure bijgestaan door het Comité van Aanbeveling . Naast actieve verbetering van de omstandigheden van de patiënten wordt voor de medewerkers/sters van de afdeling een zgn. Heldendag georganiseerd. Een volledige verzorgde dag met als absoluut hoogtepunt het uitreiken van de SPELD ‘Held van de Zorg’.

Fondswerving

De Stichting werft zijn fondsen uit bijdragen door het organiseren van een jaarlijkse Heldenrit en sponsorwerving.

Financieel beheer

De gelden van de Stichting worden beheerd door de penningmeester, die jaarlijks financiële verantwoording aflegt aan het bestuur. De financiën worden gecontroleerd door de kascommissie.

Besteding

De gelden van de stichting worden besteed zoals omschreven in de werkzaamheden. De Heldenrit is tenminste kostenneutraal en overtollige gelden worden toegevoegd aan de algemene middelen. Inkomsten uit sponsoring en de te houden tourrit worden aangewend om de verbetering van de geselecteerde verpleegomgeving te realiseren. De Stichting heeft geen winstoogmerk en gelden worden volledig besteed aan het goede doel.

Bestuur

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en zijn derhalve onbezoldigd.

Augustus 2023