Beleidsplan algemeen

Doelstelling 

  1. Het nationaal en internationaal organiseren en initiëren van evenementen en activiteiten die ten doel hebben mobiliteit en liefdadigheid aan elkaar te verbinden;

  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werkzaamheden

Het bestuur van de Stichting vergadert maandelijks. In de vergadering wordt een ziekenhuis of zorginstelling geselecteerd.  Afdelingen van het geselecteerde instelling worden uitgenodigd om ideeën in te brengen die bijdragen aan verbetering van de omstandigheden van de patiënten gedurende hun verblijf. Hierbij kan het bijv. gaan om verbetering van een dagverblijf of om het verstrekken van hulpmiddelen die voor afleiding zorgen bij bijv. nierdialyse.  Het bestuur wordt in de selectieprocedure bijgestaan door het Comité van Aanbeveling . Naast actieve verbetering van de omstandigheden van de patiënten wordt voor de medewerkers/sters van de afdeling een zgn. Heldenrit georganiseerd. Een volledige verzorgde dag met als absoluut hoogtepunt het uitreiken van de SPELD ‘Held van de Zorg’.

Fondswerving

De Stichting werft zijn fondsen uit bijdragen door het organiseren van een jaarlijkse Heldenrit en sponsorwerving.

Financieel beheer

De gelden van de Stichting worden beheerd door de penningmeester, die jaarlijks financiële verantwoording aflegt aan het bestuur. De financiën worden gecontroleerd door de kascommissie.

Besteding

De gelden van de stichting worden besteed zoals omschreven in de werkzaamheden. De Heldenrit is tenminste kostenneutraal en overtollige gelden worden toegevoegd aan de algemene middelen.  Inkomsten uit sponsoring en de te houden tourrit worden aangewend om de verbetering van de geselecteerde verpleegomgeving te realiseren.  De Stichting heeft geen winstoogmerk en gelden worden volledig besteed aan het goede doel.

Bestuur
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden en zijn derhalve onbezoldigd.

Maart 2022